วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คำสั่งการควบคุมภายใน

คำสั่งโรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์
ที่     / 2553
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
...............................................................................
                เพื่อให้การดำเนินการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ เป็นไปตามแนวทางการจัดการวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ.5 และ ข้อ.6 เห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนดังต่อไปนี้
ก เจ้าหน้าที่อาวุโสและคณะกรรมการสถานศึกษา ได้แก่
    1. นายวิทูรย์      สงสวัสดิ์        เจ้าหน้าที่อาวุโส  ประธานกรรมการ
    2. นางเพียงแข  วรดี                                         กรรมการ              
    3. นายสุวรรณ   กุมพันธ์                                   กรรมการ
    4. นางจรวยพร   ส้มแป้น                                  กรรมการ                
    5. นางเกษร      เทพรัตน์                                 กรรมการและเลขานุการ
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.     อำนวยการและประสานการประเมินผลการควบคุมภายใน
2. จัดทำแผนปฏิบัติงานประเมินผลในภาพรวมของโรงเรียนและขออนุญาต
    ผู้บริหาร
3. ประสานส่วนงานย่อยเพื่อติดตามการประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
   ควบคุม
4.   รวบรวมผลการประเมินและสรุปเป็นภาพรวมของโรงเรียน
5.  พิจารณาตามความเสี่ยงของส่วนงานย่อยไม่สามารถควบคุมได้หรือความเสี่ยง
   ที่เกิดขึ้นในภาพรวมของโรงเรียนและเลือกหรือค้นหาวิธีการควบคุมที่เหมาะสม
   เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหารพิจารณาสั่งการ
6.   จัดทำรายสรุปผลการประเมินระดับหน่วยรับตรวจเสนอฝ่ายบริหาร
              ข. คณะกรรมการประเมินผลระดับส่วนงานย่อย  ได้แก่
                   1. งานบริหารวิชาการ  ได้แก่
                       1.1 นางเพียงแข     วรดี                  ประธานกรรมการ
                       1.2  นางนภวรรณ    รัตนบรรเทิง       กรรมการ
                       1.3 นางโสพิศสุดา   หนุมาศ             กรรมการและเลขานุการ

                2. งานบริหารงบประมาณ  ได้แก่                                                         
                    2.1 นางเกษร     เทพรัตน์                  ประธานกรรมการ
                    2.2 นางสุกรรยา   กุมพันธ์                   กรรมการและเลขานุการ

               3. งานบริหารงานบุคคล  ได้แก่
                   3.1 นางจรวยพร   ส้มแป้น                 ประธานกรรมการ
                   3.2 นางแสงจันทร์   สุขเนาว์              กรรมการและเลขานุการ

              4. งานบริหารทั่วไป  ได้แก่                                                      
                   4.1  นายสุวรรณ    กุมพันธ์               ประธานกรรมการ
                   4.2 นายจำลอง     ช่วยสุทธิ์              กรรมการ
                   4.2 นายภูริชา     เทพจิตร                กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการทั้ง 4 งานที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.     ทำการประเมินการมีอยู่และความเหมาะสมของ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
2.   ประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่ของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตนเองรับผิดชอบ โดยการทดสอบการมีอยู่จริงและการปฏิบัติงานจริงและผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับวงจรการปฏิบัติงานของกิจกรรมที่ทดสอบการสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริงแล้วบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
3.  ร่วมกันประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่างๆ โดยเริ่มด้วยการระบุปัญหา อุปสรรค เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ.2โดยอาจพิจารณาใช้แบบสอบถามการควบคุมภายใน
4. สรุปและรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.1
5.    รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.2

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการระดับส่วนงานย่อยตามข้อ.ข ดำเนินการสรุปผลและรายงานตามแบบ ปย.1 แบบ ปย.2 ส่งให้คณะกรรมการตามข้อ.ก ภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 และให้คณะกรรมการระดับโรงเรียนตามข้อ.ก สรุปรายงานตามแบบ ปอ.2 และ ปอ.1 เสนอผู้บริหารพิจารณาเพื่อลงนามส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
          
            ทั้งนี้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

           ส่ง ณ วันที่      เดือน กันยายน พ.ศ.

                                                           ลงชื่อ
                                                       (  นายเสกสรร   สุขเนาว์)
                                             ผู้อำนายการโรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น